Apie mus

UAB „Švaros komanda“  įkurta 2000m. vasario 24d. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys  – įvairių atliekų surinkimas, teritorijų bei patalpų valymas, sniego valymas, specialaus autotransporto ir konteinerių nuoma Panevėžio mieste bei rajone.
UAB „Švaros komanda“ nuolat tobulina savo teikiamų  paslaugų kokybę,   kelia   darbuotojų kvalifikaciją, bei atnaujina techninę įrangą, siekdama užtikrintį greitesnį ir efektyvesnį aptarnavimą esamiems ir būsimiems savo klientams.
 
 

Privatumo politika

2018-05-24
Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens
duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „UAB Švaros komanda“, juridinio asmens kodas 148353025,
adresas Nemuno 79, Panevėžys, Kontaktinis telefono Nr. +370 45 508600 , elektroninio pašto adresas:
svaroskomanda@gmail.com
1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?
1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių
pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises
naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir
skaidrumo principas);
1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su
tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia
siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų
priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų
nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne
ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės
apribojimo principas);
1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines
priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?
2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima
nustatyti Jūsų asmenį;
3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE?
3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant
tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums teikiant paslaugą:
3.2.1. Kai jums teikiamos paslaugos svaroskomanda.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
• Vardą;
• Pavardę

• Telefono numerį;
• Elektroninio pašto adresą;
• Paslaugų teikimo vietą.
4. KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
4.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir
individualizuotų pasiūlymų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu
tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu svaroskomanda@kateka.lt.

5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?
5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų
asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1. Jums perkant paslaugą tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome
Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
6. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?
6.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę
sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.
6.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
6.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
6.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
7. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?
7.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina paslaugų įsigijimo sutarčiai
įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų
asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir
saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.
8. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?
8.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų
asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
8.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: svaroskomanda@gmail.com;
8.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 45 508600;
8.1.3. Atvykdami į mūsų biurą.
9. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?
9.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar
patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: svaroskomanda@gmail.com;
9.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 45 508600;
9.1.4. Atvykdami į mūsų biurą.
10. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?
10.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų
asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
10.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę
Jūsų prašymą nustatysime, kad:
10.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar

tvarkomi;
10.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
10.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas
dėl mūsų teisėtų interesų;
10.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės
aktai.
10.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
10.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
10.3.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: svaroskomanda@gmail.com;
10.3.3. Pranešdami mums telefonu +370 45 508600;
10.3.4. Atvykdami į mūsų biurą.
11. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?
11.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite
atšaukti keliais būdais:
11.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: svaroskomanda@gmail.com;
11.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 45 508600;
11.1.4 Atvykdami į mūsų biurą.

Susisiekite